It dekôr is klear om op syn grûnfêsten te skodzjen en de muzikanten en sjongers binne klear om jimme pikefel te besoargjen. Wat ha wy der ôfgryslik folle sin oan!

Elkenien, tige tank dat Iepenloftspul Wijckel hjoed sa fan start gean kin.

TOI TOI TOI spilers, muzikanten en sjongers