Een melodieus sprookje over een dorpje zonder harmonie.

In Wicklewood -een klein dorpje in Bosgeasia- wil iedereen wel wonen! Het dorpje is erg zelfvoorzienend en heeft alle voorzieningen van vroeger nog. Onder andere een bakker, slager, groenteboer én zelfs een fietswinkel. Alleen de school is kort geleden gesloten. En de fanfare Melodia -hun laatste sociale voorziening- staat op de tocht omdat de districtie de subsidie stopgezet heeft en vol op toerisme wil gaan.

Dat kan niet! Het hart zou uit Wicklewood gescheurd worden en ze zetten allemaal acties op om Melodia te reden. Wanneer het plan Amsterdamsko Lake Distrikt op tafel ligt lonkt de roem en het geld. Hiermee is niet alleen Melodia te redden, maar ook kunnen alle dromen in vervulling gaan! Maar hoe meer ‘Plan ALD’ zijn vorm krijgt, hoe verder de gelederen op scherp komen te staan in Wicklewood.

Wie zit hier eigenlijk op de eerste en wie op de tweede zit?

In ‘de Bile yn Wicklewood’ zien we een kleine dorpsgemeenschap die steeds verder van elkaar af komen te staan. De vraag wordt gesteld hoe ver als je als gemeenschap als individu gaat in het verkopen van jezelf en jouw identiteit. Een ‘documentaire-openluchtvoorstelling’ vol onderlinge intriges, vriendschappen, humor én muziek.

Wees welkom in Wicklewood!


In melodieus mearke oer in doarpke sûnder harmonie

Yn Wicklewood -in lyts doarpke yn Bosgeasia- wol elkenien wol wenje! It doarpke is tige selsfoarsjennend en hat alle foarsjennings fan eartiids noch. Under oare in bakker, slagter, grienteboer én sels in fytsewinkel. Allinne de skoalle is krekt slútten. En de fanfare Melodia -harren lêste sosjale foarsjennig- stiet op ‘e tocht om’t de distriktrie de subsydzje stopset hat en fol op toerisme gean wol.

Dat kin net! It hért soe út Wicklewood skuort wurde en se sette allegear aksjes op om Melodia te rêden. As plan Amsterdamsko Lake Distrikt ienien op tafel leit lonkt de roem en it jild. Hjirmei is net allinne Melodia réden, mar ek alle dreamen kinne ta útting komme! Mar hoe fjirder ‘Plan ALD’ syn gerak krijt, hoe fjirder de gelederen op skerp komme te stean yn Wicklewood.

Wa sit hjir eins op ‘e earste en wa op ‘e twadde sit?

Yn ‘de Bile yn Wicklewood’ sjogge wy in lytse doarpsmienskip dy’t hieltyd fjirder fan inoar ôfkomme te stean. De fraach wurdt stelt hoe fier ast as mienskip as yndividu giest yn it ferkeapjen fan dysels en dyn identiteit. In ‘dokumentaire-iepenloftfoarstelling’ fol ûnderlinge yntriges, freonskippen, humor én muzyk.

Wês wolkom yn Wicklewood!